Uträkning av avgift för äldreomsorgen i Hammarö kommun

Här kan du göra en beräkning för att få ett preliminärt besked om vilken avgift du får för
den vård eller omsorg som du behöver.

Den här beräkningen/tjänsten är ett komplement till den information du kan hitta här
Avgifter inom äldreomsorgen eller information som du kan få via avgiftshandläggare.

När du har ansökt om och blivit beviljad någon form av vård och omsorg av
biståndshandläggare/sjuksköterska får du en inkomstförfrågningsblankett som ska fyllas i
och returneras. Efter att kommunen mottagit inkomstförfrågningsblanketten och gjort ny
beräkning beslutas om den exakta avgiften och ett avgiftsbeslut skickas till dig från
avgiftshandläggaren.

Det underlättar för dig att i förväg ha dina senaste uppgifter gällande pensionsbesked till hands (från t.ex. Pensionsmyndigheten, KPA, SPP, Alecta, AMF m.fl.).

Du ska också ange eventuella ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier (per den 31/12 föregående år) samt eventuellt aktuellt bostadstillägg.

Ange nettobelopp det vill säga belopp efter skatt i denna beräkningsmodell.